تعرفه های سیستم
تاریخ : 1396/9/15

  • هزینه هر بازدید از سایت شما: 10 ریال
  • پورسانت کاربر برنزی به ازای هر بازدید : 3 ریال
  • پورسانت کاربر نقره ای به ازای هر بازدید : 6 ریال
  • پورسانت کاربر طلایی به ازای هر بازدید : 8 ریال
  • پورسانت شما به ازای هر بازدید بازاریاب : 10 درصد از پورسانت سطح کاربری خود شما
  • هزینه سطح کاربری نقره ای - ماهیانه : 100000 ریال
  • هزینه سطح کاربری طلایی - ماهیانه : 150000 ریال