بنر کسب درآمد به ازای نمایش بنر در سایت شما!
تاریخ : 1396/5/16

در این روش کسب درآمدی به ازای هر نمایش که از طریق وب سایت نمایش دهنده بر روی بنر های شاپ ان سی صورت می گیرد مبلغی به حساب کاربر ( نمایش دهنده بنر ) مورد نظر واریز می شود ، هزینه این تبلیغات بر اساس هر نمایش محاسبه خواهد شد و در پنل کاربری نمایش مدیریت می شود.